องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ www.thungpo.go.th
1111 หมู่ 2 ถนนฉะเชิงเทรา-นครราชสีมา ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 25220